Αναστολή πληρωμής επιταγών – χρήσιμες απαντήσεις

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ήδη από την πρώτη εξαγγελία της Κυβέρνησης των αρχικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, διαπίστωσε την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης των επιχειρηματιών, των εμπόρων και των λοιπών επαγγελματιών, των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττεται σημαντικά. Για το λόγο αυτό ζήτησε μετ’ επιτάσεως από το Υπουργείο Οικονομικών, πέραν των μέτρων που ανακοινώθηκαν τις πρώτες ημέρες, και την παράταση στην εξόφληση των αξιογράφων που είναι εισπρακτέα κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας

Με το άρθρο 2 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75), θεσμοθετήθηκε πλέον η δυνατότητα αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής κατά 75 ημέρες, δίνοντας μια επιπλέον ανάσα, στις πληττόμενες επιχειρήσεις. 

Το Β.Ε.Α. θέλοντας να συνδράμει ακόμα περισσότερο τα μέλη του, απαντά στα βασικά ερωτήματα, που αφορούν τη συγκεκριμένη ρύθμιση:

  • Η δυνατότητα αναστολής αφορά όλα τα αξιόγραφα, δηλαδή επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια
  • Τα ως άνω αξιόγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης, εμφάνισης ή πληρωμής εντός του χρονικού διαστήματος από 30.3.2020 έως 31.5.2020
  • Αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία (οι σχετικοί ΚΑΔ αναφέρονται στις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις). 
  • Αφορά επίσης και επιχειρήσεις, των οποίων οι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται στο νέο κατάλογο Απριλίου, των πληττομένων επιχειρήσεων, αλλά ο χρόνος έναρξης της ρύθμισης γι’ αυτές, ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας συμπερίληψής τους στις πληττόμενες επιχειρήσεις
  • Η αναστολή, έχει την έννοια ότι το αξιόγραφο είναι πληρωτέο 75 ημέρες μετά την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία λήξης, εμφάνισης ή πληρωμής.
  • Προϋπόθεση για την αναστολή, είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση του αξιογράφου από όποιον έχει υποχρέωση πληρωμής, ή όποιον αναμένει την είσπραξη (εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή), εντός 3 εργασίμων ημερών από την έκδοση της ΠΝΠ (ήτοι μέχρι 2/4) ή 3 εργασίμων ημερών από τη συμπερίληψη του ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
  • Η ηλεκτρονική διαβίβαση, γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε. ή και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Για το σκοπό αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να αντλούν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη φορολογική διοίκηση. Σημείωση: η σχετική πλατφόρμα, δεν έχει τεθεί σε λειτουργία και αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με σχετικές διευκρινίσεις για την λειτουργία της και τις σχετικές προθεσμίες. Η κάθε Τράπεζα θα έχει δική της εφαρμογή για τους πελάτες της που επιθυμούν να διαβιβάσουν αξιόγραφα, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται άμεσα.
  • Σε περίπτωση που κομιστής αξιογράφου -από αυτά των οποίων αναστέλλεται η υποχρέωση πληρωμής για 75 ημέρες- δεν συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ με τις πληττόμενες επιχειρήσεις, δύναται να υπαχθεί σε αυτές από 1.4.2020 εφόσον το σύνολο του ποσού των αξιογράφων των οποίων αναστέλλεται η πληρωμή, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους (όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ). Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης, καθώς επίσης και οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασης αυτών στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα
  • Εξαίρεση από την ένταξη στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει μηνιαίου κύκλου συναλλαγών, αποτελούν οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της πανδημίας. Οι σχετικοί ΚΑΔ θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση
  • Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν σχετικά, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα απευθείας πληρωμής του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο κατά την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία λήξης ή πληρωμής. 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας βρίσκεται πάντοτε κοντά στα μέλη του και ιδιαίτερα αυτήν τη δύσκολη περίοδο που όλοι διανύουμε.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε infodiam@acsmi.gr  – Ρ. Ματσούκα – Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Σύμβουλος «Κέντρου Διαμεσολάβησης ΒΕΑ».