ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α.» αποτελεί φορέα χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί εντός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, με επιμέλεια και λειτουργία από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ», δ.τ. «Κ.Ε.ΜΕ.Δ» η οποία έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 επ., του Α.Κ και της παρ. 2 περ. ε΄ του άρθρου 2 του ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 παρ. 3 εδ. β΄ στοιχ. (δδ) του ν. 4497/2017 και μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό: α) την προαγωγή – με κάθε μέσον – του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των μεθόδων εφαρμογής της, στις επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Α., β) την οργάνωση, διαχείριση, εποπτεία και λειτουργία των υπηρεσιών του «Κέντρου Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α.» καθώς και την προβολή αυτού με κάθε δυνατό τρόπο, στα Μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, στο ευρύ κοινό, γ) την καταγραφή και ανάλυση των εμπορικών διαφορών και υποθέσεων που αντιμετωπίζουν τα μέλη  επαγγελματικών κλάδων, με σκοπό την υποβοήθησή τους μέσω Διαμεσολάβησης, και δ) τη διοργάνωση και υλοποίηση κύκλων επιμόρφωσης, σε επιλεγμένες κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, για θέματα Διαμεσολάβησης. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο παρών Κανονισμός προβλέπει την δυνατότητα του Κέντρου Διαμεσολάβησης του ΒΕΑ να υποδείξει ή να επιλέξει για τα μέρη (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μέλη του Β.Ε.Α. ή όχι), εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον ένα από αυτά, Διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο που διατηρεί, προκειμένου αυτός, εφόσον εν συνεχεία συμφωνήσει και το άλλο μέρος της διαφοράς, να συνδράμει, ώστε τα μέρη να επιλύσουν την μεταξύ τους διαφορά. 
 2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας και την επιλογή Διαμεσολαβητή (άρθρα 3-9) εφαρμόζονται, όταν τα μέρη συμφωνούν να επιλύσουν τη διαφορά τους (υφιστάμενη ή μελλοντική) σύμφωνα με αυτές. 
 3. Τα μέρη, μπορούν οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, να τροποποιήσουν τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γνωστοποιήσει την συμφωνία τους αυτή, στον Διαμεσολαβητή. 
 4. Οι ως άνω διατάξεις για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και αν ο Διαμεσολαβητής που έχουν επιλέξει τα μέρη, δεν ανήκει στον κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου. 
 5. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει γεννηθεί ακόμα διαφορά μεταξύ των μερών, αλλά αυτά επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης κατά τη σύναψη ή ερμηνεία σύμβασης. 
 6. Σε κάθε περίπτωση, το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. παρέχει τις ειδικά εξοπλισμένες και διαμορφωμένες αίθουσές του για τη Διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων από Διαμεσολαβητές εκτός του καταλόγου του, ακόμα και όταν δεν εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 1. Το ενδιαφερόμενο/α για ορισμό ή επιλογή Διαμεσολαβητή μέρος/η (ανεξαρτήτως αν η διαφορά υπάγεται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία), υποβάλλει/ουν εγγράφως, σχετικό αίτημα προς το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΒΕΑ:
  1. Εφόσον υποβληθεί αίτημα για ορισμό Διαμεσολαβητή του Καταλόγου, το Κέντρο Διαμεσολάβησης ορίζει Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα κριτήρια που του έχουν τεθεί στην αίτηση (εμπειρία, εξειδίκευση, διαθεσιμότητα κ.ά.). 
  2. Εφόσον υποβληθεί αίτημα για επιλογή Διαμεσολαβητή, τότε το Κέντρο υποδεικνύει από τον Κατάλογό του μέχρι τρεις Διαμεσολαβητές, που πληρούν τα κριτήρια που του έχουν τεθεί (εμπειρία, εξειδίκευση, διαθεσιμότητα κ.ά.), ώστε εν συνεχεία το μέρος/τα μέρη να επιλέξει/ουν από αυτούς. 
 2. Ο ορισμός ή η υπόδειξη Διαμεσολαβητή/των από το Κέντρο Διαμεσολάβησης, γίνεται με κυκλική/αλφαβητική σειρά (ανάλογα πάντοτε με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τους αιτούντες).  
 3. Σε περίπτωση που ο Διαμεσολαβητής δηλώσει αδυναμία, για οποιονδήποτε λόγο, να αναλάβει την υπόθεση για την οποία έχει ορισθεί/επιλεγεί κατά τα ανωτέρω, ή τα μέρη τελικά δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον ορισμό Διαμεσολαβητή, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, κατόπιν υποβολής νέου αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο/α μέρος/η. 
 4. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν, η Διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί και από δυο Διαμεσολαβητές (συνδιαμεσολάβηση). Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α μπορεί να ορίσει ή να υποδείξει Διαμεσολαβητή/ες, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 1. Πριν την ανάληψη καθηκόντων και εφόσον ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος Κανονισμού, ο Διαμεσολαβητής, (ανεξαρτήτως του τρόπου επιλογής ή ορισμού του ή της εγγραφής του στον Κατάλογο του Κέντρου), υπογράφει δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι θα διεξάγει τη διαμεσολάβηση, με τρόπο ουδέτερο και αμερόληπτο, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τον νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών. 
 2. Ο Διαμεσολαβητής οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως σε κάθε περίπτωση στα μέρη και στο Κέντρο, τυχόν στοιχεία ή γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την αμεροληψία του ή/και την ανεξαρτησία του. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαμεσολαβητής επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα Διαμεσολάβησης ή να εξακολουθεί να τα ασκεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των μερών και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξάγει τη Διαμεσολάβηση με αμεροληψία και με τρόπο που να μην υπονομεύει την ανεξαρτησία της διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Εφόσον η Διαμεσολάβηση εκκινεί με πρωτοβουλία ενός μέρους: O Διαμεσολαβητής – είτε έχει επιλεγεί από το μέρος είτε έχει ορισθεί από το Κέντρο Διαμεσολάβησης – συναντάται αρχικά με το μέρος που τον έχει επιλέξει, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση και να ενημερώσει για τη διαδικασία. Εν συνεχεία, επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσον, με την άλλη πλευρά της διαφοράς, προκειμένου να της μεταφέρει το αίτημα για υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση και να την ενημερώσει επί ίσοις όροις. Περαιτέρω, και εφόσον συμφωνεί και η άλλη πλευρά, ο Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει καθήκοντα και η διαδικασία προχωρά με την σύνταξη και την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής, τυχόν αποστολή εγγράφων από τα μέρη προς τον Διαμεσολαβητή και την έναρξη αυτής καθεαυτής της διαδικασίας, κατά την ημέρα και ώρα και στον τόπο που θα συμφωνήσουν τα μέρη και ο Διαμεσολαβητής. 
 2. Εφόσον η Διαμεσολάβηση εκκινεί με κοινή πρωτοβουλία των μερών: O Διαμεσολαβητής – είτε έχει επιλεγεί από το μέρος, είτε έχει ορισθεί από το Κέντρο Διαμεσολάβησης – συναντάται διαδοχικά, με τα μέρη της διαφοράς, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση και να ενημερώσει για τη διαδικασία. Εν συνεχεία η διαδικασία προχωρά με την ανάληψη καθηκόντων από τον Διαμεσολαβητή, τη σύνταξη και την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής, τυχόν αποστολή εγγράφων από τα μέρη προς τον Διαμεσολαβητή και την έναρξη αυτής καθεαυτής της διαδικασίας κατά την ημέρα και ώρα και στον τόπο που θα συμφωνήσουν τα μέρη και ο Διαμεσολαβητής. 
 3. Εφόσον πρόκειται για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από το νόμο, το επισπεύδον μέρος έχει τη δυνατότητα, είτε να επικοινωνήσει με το άλλο ή τα άλλα μέρη της διαφοράς για το διορισμό Διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής, είτε να απευθυνθεί σε Διαμεσολαβητή της επιλογής του. Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις διατηρείται η δυνατότητα του μέρους/των μερών, να απευθυνθούν στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α προκειμένου αυτό να ορίσει ή να επιλέξει Διαμεσολαβητή/ές κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 1-2 του παρόντος άρθρου και στον νόμο. 

 ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 1. Τα μέρη προσέρχονται στη Διαμεσολάβηση εκουσίως (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο) και παραμένουν στη Διαμεσολάβηση μόνο εφόσον το επιθυμούν.  
 2. Ο Διαμεσολαβητής διεξάγει τη διαδικασία με κοινές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ των μερών, μία ή περισσότερες κατά τη διάρκεια αυτής, κατά την κρίση του ή κατόπιν αιτήματος των μερών. 
 3. Ο Διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης, βοηθά τα μέρη να διαπραγματευθούν την μεταξύ τους συμφωνία, μεταφέροντας σε αυτά προτάσεις και αντιπροτάσεις κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως. 
 4. Ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται να τηρεί τον νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
 5. Τα μέρη, ο Διαμεσολαβητής και τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στη διαδικασία, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του απορρήτου και της εχεμύθειας, που προβλέπονται από το νόμο, ή έχουν συμφωνηθεί κατά την υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση. 

 ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η Διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται:

 • Με την υπογραφή του πρακτικού επιτυχίας από τα μέρη, τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και τον Διαμεσολαβητή.
 • Με την υπογραφή πρακτικού αποτυχίας, από τα μέρη και/ή τον Διαμεσολαβητή.
 • Με την αποχώρηση ενός ή και των δυο μερών από τη διαδικασία
 • Με αιτιολογημένη ενημέρωση των μερών, εφόσον επέρχεται διευθέτηση κατά τρόπο αντίθετο με τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη ή ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι η συνέχιση της Διαμεσολάβησης είναι απολύτως αδύνατον να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ως τόπος διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης ορίζονται οι ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Ακαδημίας 18, 4ος όροφος), εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Για την χρήση των αιθουσών, προβλέπεται τέλος υπέρ του Κέντρου Διαμεσολάβησης. Το τέλος για τη χρήση των αιθουσών, βαραίνει τα μέρη της διαφοράς εξ ημισείας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.  

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. – όπως νομίμως εκπροσωπείται, λειτουργεί και εποπτεύεται, αλλά και οι εκάστοτε υπεύθυνοι και συνεργάτες αυτού – πέραν την δυνατότητας επιλογής ή ορισμού Διαμεσολαβητή κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον μέρους της διαφοράς, της διάθεσης των αιθουσών του και της δυνατότητας εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας, δεν λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της τυχόν συμφωνίας των μερών και δεσμεύεται ρητώς, να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο το γεγονός ότι υποβλήθηκε αίτημα για ορισμό Διαμεσολαβητή ή έγινε χρήση των αιθουσών του, για τη διεξαγωγή Διαμεσολάβησης, εκτός αν υποχρεωθεί εκ του νόμου, ή τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης, επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από το νομικό γραφείο του Β.Ε.Α, το νόμιμο εκπρόσωπο της Αστικής Εταιρείας ΚΕ.ΜΕ.Δ και τον Σύμβουλο του Κέντρου Διαμεσολάβησης 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Η επιλογή των Διαμεσολαβητών που αιτούνται την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης 
 2. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τον Κανονισμό του Κέντρου ή την ερμηνεία αυτού κατόπιν αιτήματος του Συμβούλου του Κέντρου Διαμεσολάβησης
 3. Οι αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ομοφωνίας, υπερέχει η γνώμη του Συμβούλου Διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 1. Ο κατάλογος Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης, μπορεί να αριθμεί έως 20 διαμεσολαβητές. Κατόπιν απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο αριθμός αυτός, μπορεί να μεταβάλλεται. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στον κατάλογο Διαμεσολαβητές, υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Διαμεσολάβησης, στην οποία παραθέτουν τα ατομικά τους στοιχεία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με αναφορά και σε τυχόν εξειδίκευσή τους. Η αίτηση, συνοδεύεται από πιστοποιητικό του τμήματος μητρώου Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι ο αιτών Διαμεσολαβητής, είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο Διαμεσολαβητών, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του ποινή προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της διαπίστευσης και δεν τελεί σε αναστολή
 2. Η επιλογή των Διαμεσολαβητών που θα εγγράφονται στον κατάλογο του Κέντρου του Β.Ε.Α., γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου Διαμεσολάβησης.
 3. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του Κέντρου Διαμεσολαβητές, δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβατικά με το Κέντρο Διαμεσολάβησης. Μοναδική τους υποχρέωση για την εγγραφή, είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης προς το Κέντρο Διαμεσολάβησης, στην οποία θα δεσμεύονται για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθώς επίσης και για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση και του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. 
 4. Ο κατάλογος Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. είναι διαθέσιμος στα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματός στους προς το Κέντρο, μπορεί επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 1. Ο κατάλογος Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης, μπορεί να αριθμεί έως 20 διαμεσολαβητές. Κατόπιν απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο αριθμός αυτός, μπορεί να μεταβάλλεται. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στον κατάλογο Διαμεσολαβητές, υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Διαμεσολάβησης, στην οποία παραθέτουν τα ατομικά τους στοιχεία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με αναφορά και σε τυχόν εξειδίκευσή τους. Η αίτηση, συνοδεύεται από πιστοποιητικό του τμήματος μητρώου Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι ο αιτών Διαμεσολαβητής, είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο Διαμεσολαβητών, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του ποινή προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της διαπίστευσης και δεν τελεί σε αναστολή
 2. Η επιλογή των Διαμεσολαβητών που θα εγγράφονται στον κατάλογο του Κέντρου του Β.Ε.Α., γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου Διαμεσολάβησης.
 3. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του Κέντρου Διαμεσολαβητές, δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβατικά με το Κέντρο Διαμεσολάβησης. Μοναδική τους υποχρέωση για την εγγραφή, είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης προς το Κέντρο Διαμεσολάβησης, στην οποία θα δεσμεύονται για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθώς επίσης και για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση και του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. 
 4. Ο κατάλογος Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. είναι διαθέσιμος στα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματός στους προς το Κέντρο, μπορεί επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 1. Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στον Κατάλογο του Κέντρου διαγράφεται:

  • κατόπιν αιτήσεώς του
  • κατόπιν απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου λόγω παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας ή του παρόντος κανονισμού
  • αυτοδικαίως σε περίπτωση διαγραφής του από τον κατάλογο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης (είτε αυτός έχει ορισθεί/επιλεγεί από τον κατάλογο του Κέντρου είτε όχι) καθορίζεται από αυτόν σε συμφωνία με τα μέρη ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο. Τα Κέντρο Διαμεσολάβησης, ουδόλως εμπλέκεται στην ανωτέρω συμφωνία και ουδέν εισπράττει από τα μέρη ή τον Διαμεσολαβητή, ως τέλος από οποιοδήποτε ποσό συμφωνηθεί ως αμοιβή, πέραν των ποσών την χρήση των αιθουσών. 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΥΘΥΝΗ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α. δεν ευθύνεται, έναντι του Διαμεσολαβητή, των μερών ή τρίτων για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σχετική με τον ορισμό ή την επιλογή Διαμεσολαβητή και την διαδικασία της Διαμεσολάβησης. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα μέρη της διαφοράς, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να απαντούν σε ερωτηματολόγιο του Κέντρου, αναφορικά με την ικανοποίησή τους από τη διαδικασία, τις εγκαταστάσεις και τον Διαμεσολαβητή. Οι πληροφορίες, θα αξιοποιούνται για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς σχετικής με την ερμηνεία ή / και την εφαρμογή-εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται, ότι θα αποπειραθούν να την επιλύσουν εξωδικαστικά, καλή τη πίστη, μέσω διαδικασίας Διαμεσολάβησης του ν. 4640/2019, όπως ισχύει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 18 & Βουκουρεστίου Αθήνα – 4ος όροφος, Τηλ. 2103680733,  2103680736, Εmail infodiam@acsmi.gr, Ιστοσελίδα www.mediation-acsmi.gr).

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη επιθυμεί, μπορεί κατόπιν αιτήσεώς του, να ζητήσει από το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, να ορίσει ή να επιλέξει διαμεσολαβητή/ές προκειμένου ο τελευταίος, εφόσον εν συνεχεία συμφωνήσει και το άλλο μέρος της διαφοράς, να συνδράμει τα μέρη, να επιλύσουν την μεταξύ τους διαφορά.