Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Η διαδικασία ξεκινά με την ισότιμη ενημέρωση των εμπλεκόμενων στις διαφορές μερών και των Δικηγόρων τους πάνω στη Διαμεσολάβηση μέσω του Kέντρου μας και από διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή 

Στη συνέχεια , εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη επιθυμούν να πραγματοποιηθεί Διαμεσολάβηση, το δηλώνουν με γραπτή συμφωνία, στην οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης και ο κοινής τους επιλογής Διαμεσολαβητής. Τα μέρη, προσέρχονται στη διαδικασία την ημέρα της Διαμεσολάβησης μαζί με τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη διενέργειά της, όπως αυτούς που διατηρεί το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα – 4ος όρ.).

Στους χώρους αυτούς  πραγματοποιούνται κοινές συναντήσεις του Διαμεσολαβητή με όλους ή κατ’ ιδίαν με κάθε πλευρά (Δικηγόρο και πελάτη – μέρος της διαφοράς) με τρόπο που διευκολύνει το διάλογο και τον εντοπισμό κοινά αποδεκτής λύσης. Ο Διαμεσολαβητής έχει περάσει ειδική πολυεπιστημονική εκπαίδευση και πολλαπλές εξετάσεις για να αποφορτίσει, να βοηθά να δουν τα μέρη νηφάλια το πρόβλημα τους, να αναλογιστούν τις πρακτικές ανάγκες και τα πραγματικά συμφέροντά τους, να διευκολύνει να εκφραστούν όλοι και να συμβάλλουν ισότιμα στην τελική λύση.

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης εντάχθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον νόμο 3898/2010 και σήμερα είναι εν ισχύ ο ν. 4640/2019. Παράγει συμφωνίες με δυνατότητα αυξημένης δεσμευτικής ισχύος, όπως αυτή μίας δικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειαστεί να πάνε τα μέρη της διαφοράς στο Δικαστήριο και υπό συνθήκες απορρήτου και εμπιστευτικότητας, εκτός αν τα ίδια επιθυμούν να τη δημοσιοποιήσουν.

Πότε και πώς μπορεί μια διαφορά να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση;

Η υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση γίνεται με γραπτή συμφωνία των μερών της διαφοράς είτε πριν είτε μετά την προσφυγή τους σε Δικαστήριο. Επίσης, το Δικαστήριο μπορεί, σε κάθε στάση της δίκης, λαμβανομένων υπόψη και των περιστάσεων της εκάστοτε υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, δίνοντας σύντομη αναβολή (όχι κατώτερη των τριών μηνών και όχι ανώτερη του εξαμήνου).

Ποιος ο ρόλος του Διαμεσολαβητή και πώς ορίζεται;

O Διαμεσολαβητής είναι ένας ουδέτερος, τρίτος σε σχέση με τα μέρη μίας διαφοράς και ανεξάρτητος ειδικός επιστήμονας, με ειδική κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 Ο Διαμεσολαβητής είναι κοινής επιλογής των μερών ή ορίζεται από τρίτο πρόσωπο κοινής τους επιλογής συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Διαμεσολάβησης. Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, διαθέτει κατάλογο έμπειρων Διαμεσολαβητών και μπορεί να ορίσει Διαμεσολαβητή στην υπόθεσή σας ή να σας βοηθήσει να επιλέξετε εφόσον υποβάλετε σχετικό αίτημα.

Ο Διαμεσολαβητής καλείται να αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, δρώντας κατάλληλα, αποτελεσματικά και αμερόληπτα και να βοηθήσει ισότιμα τα μέρη της διαφοράς στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης, που αποτυπώνεται σε συμφωνία με δυνατότητα αυξημένης δεσμευτικής ισχύος (εκτελεστότητας).

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της ;

Μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης μπορούν να επιλυθούν αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου (μισθωτικές, διακανονισμοί οφειλών, διαφορές μεταξύ συνεταίρων κ.τ.λ.) με συμφωνία των μερών (ιδιωτών, επαγγελματιών, εμπόρων, επιχειρήσεων) που εμπλέκονται σε αυτές πλην λίγων εξαιρέσεων, όπου ο νόμος υποχρεώνει τα μέρη ορισμένων διαφορών να τις λύσουν αποκλειστικά δικαστικά (λ.χ. διαζύγιο)

Ορισμένες ιδιωτικές διαφορές πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου,  υπάγονται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τη διαδικασία και τις βασικές αρχές που τη διέπουν καθώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με Διαμεσολάβηση. 

Οι διαφορές που υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία είναι: 

  • Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης  (λύση του γάμου, την προσβολή πατρότητας κλπ)
  • Oι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για ποσά μεγαλύτερα των 30.000 Ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
  • Oι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης 

Συνεπώς, αποκλείονται από τη διαδικασία, οι διαφορές μεταξύ πολίτη και κράτους, όπως είναι οι φορολογικές, ασφαλιστικές κλπ. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις εάν δεν προηγηθεί τουλάχιστον η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου είναι απαράδεκτη.

Πόσο διαρκεί η Διαμεσολάβηση;

Μετά από κάποια σύντομα βήματα προετοιμασίας, το κυρίως στάδιο της διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης συνήθως ολοκληρώνεται εντός μίας ημέρας.

Πόσο κοστίζει η Διαμεσολάβηση;

Κάθε μέρος αμείβει τον Δικηγόρο του για τη συμμετοχή του στη Διαμεσολάβηση και καταβάλλει μέρος της αμοιβής του Διαμεσολαβητή (την οποία μοιράζεται με το άλλο μέρος, ως προς την καταβολή της). Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή, όπως και του Δικηγόρου ορίζεται από αυτόν ελεύθερα, αλλά τη γνωρίζουν τα μέρη πριν την έναρξη της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης και την έχουν συμφωνήσει μαζί του.

Γιατί τα μέρη να επιλέξουν τη Διαμεσολάβηση;

Γιατί συνιστά μια εξαιρετικά ταχεία διαδικασία, σε σχέση με τη δικαστική και τους επιτρέπει να επιλύσουν τη διαφορά τους χωρίς καθυστερήσεις.

Γιατί τα μέρη αποφορτίζονται, συζητούν και συμμετέχουν ενεργά στη λύση του προβλήματός τους και διαμορφώνουν ουσιαστικά τη λύση της διαφοράς, μέσα από τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση.

Γιατί η διαδικασία καλύπτεται από απόρρητο και εχεμύθεια και όσα λέγονται σε αυτή δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν έξω από αυτή με ρητή διάταξη. Δεν βλάπτεται η φήμη των μερών.

Γιατί Διαμεσολάβηση είναι οικονομικότερη από τη δικαστική διαδικασία λόγω της σύντομης διάρκειάς της και της έλλειψης πολλών φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων (όπως λ.χ. το δικαστικό ένσημο).

Γιατί η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς μπορεί, υπό απλές προϋποθέσεις να καταστεί τίτλος εκτελεστός, με αυξημένη δεσμευτική ισχύ, όπως αυτή μίας δικαστικής απόφασης.

Γιατί στη Διαμεσολάβηση λαμβάνονται υπόψη τόσο οι νομικές και οικονομικές όσο και οι κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές μίας διαφοράς και συνεκτιμώνται στην τελική λύση.

Γιατί η Διαμεσολάβηση συμβάλλει στη σταθεροποίηση και διάσωση των συγγενικών, επιχειρηματικών, επαγγελματικών και των κοινωνικών σχέσεων και ενίοτε στη βελτίωση και αποκατάσταση αυτών.