ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα:

Κοινοτική Οδηγία 2008/52/ΕΚ, μεταφέρθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο το 2010

Νόμος  4640/2019 (σε ισχύ από 30-11-2019)

 

Προισχύσαντες νόμοι: 

Νόμος 4512/2018 (Άρθρα 178-206)

Νόμος 3898/2010